Danh Sách Học Viên Khóa 66C

– Ngày khai giảng: 06/11/2017       – Ngày bế giảng: 02/04/2018

– Ngày thi sát hạch: 17/04/2018

TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 NGUYỄN TÚ ANH 06/07/1994
2 NGUYỄN VĂN ANH 27/05/1990
3 PHẠM MINH ANH 07/07/1994
4 NGUYỄN TIẾN ÁNH 18/08/1975
5 CHIÊM HOÀNG CHÍ 11/11/1989
6 TRƯƠNG VĂN CHÍNH 10/12/1990
7 TRẦN QUỐC CHỌN 20/11/1994
8 TRẦN VĂN CƯỜNG 18/08/1983
9 DƯƠNG VĂN ĐỨC 28/03/1992
10 LÊ VĂN ĐỰC 04/04/1994
11 LÊ TIẾN DŨNG 02/10/1981
12 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 21/06/1990
13 TRẦN VŨ THĂNG TUYẾN DŨNG 21/07/1979
14 NGUYỄN ĐỨC DUY 22/04/1995
15 NGUYỄN NGỌC DUY 23/01/1992
16 NGUYỄN VĂN GỌN 11/06/1983
17 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/10/1990
18 NGUYỄN VĂN HẢI 15/03/1988
19 VÕ THANH HẬU 01/01/1988
20 LÊ MINH HIẾU 27/12/1981
21 TRẦN VĂN HIẾU 13/12/1991
22 LÊ THÀNH HUY 03/09/1983
23 TRẦN VĂN HUY 01/01/1984
24 TRƯƠNG QUỐC HUY 14/11/1996
25 NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN 24/09/1985
26 NGUYỄN VĂN KHOA 01/12/1984
27 MAI VĂN KIỆM 02/01/1985
28 LÊ VĂN LỄ 20/02/1992
29 NGUYỄN VĂN LỞ 03/10/1990
30 THÁI MINH LỘC 10/08/1986
31 NGUYỄN TRỌNG LUẬT 22/10/1994
32 CAO NGỌC MAI 02/07/1975
33 ĐẶNG ĐÌNH MONG 22/06/1981
34 NGUYỄN VĂN MY 01/01/1993
35 PHAN VĂN NGHIÊM 09/05/1988
36 TRƯƠNG HOÀNG NHÂN 01/01/1992
37 NGÔ VĂN NHỚ 01/01/1996
38 K NHUẦN 07/09/1996
39 NGÔ VĂN PHƯƠNG 30/06/1986
40 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 06/01/1983
41 TRẦN LÊ THANH PHƯƠNG 12/03/1997
42 NGUYỄN THANH SANG 01/01/1982
43 NGUYỄN VĂN SƠN 20/11/1983
44 TRƯƠNG THANH THANH TÂM 09/05/1990
45 GIANG HOÀNG TÂN 01/01/1986
46 VĂN NHÃ TẾ 10/04/1987
47 HUỲNH VĂN THẮM 12/12/1974
48 HUỲNH NGỌC THẮNG 01/10/1990
49 NGOÂ VĂN THOẠI 01/06/1989
50 TRẦN MINH THUẬN 10/10/1987
51 NGUYỄN MINH THƯƠNG 01/01/1985
52 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 19/05/1979
53 PHAN QUỐC TÍN 26/04/1978
54 NGUYỄN CÔNG TỚI 02/02/1988
55 PHẠM VĂN TRƯỜNG 24/02/1996
56 LÊ VĂN TUẤN 13/11/1986
57 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 13/11/1991
58 TĂNG NGUYỄN MINH TÙNG 22/10/1995
59 TRẦN PHAN DUY TÙNG 16/11/1996
60 LÊ ĐÌNH VĂN 10/03/1996
61 PHẠM HƯNG VIỆT 01/01/1992
62 NGUYỄN THANH 01/01/1990
63 PHẠM NGỌC VƯƠNG 01/01/1995
64 NGUYỄN VĂN XINH 16/08/1994